Uw partner voor reclame - belettering - textiel - bedrukken en borduren

 

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
Informatie over onze gegevensverwerking
Wij, Vandoren Ronny Rova-Art., verwerken uw persoonsgegevens als u met ons contact
opneemt, onze website gebruikt, een overeenkomst met ons sluit of bij ons solliciteert. Uw
gegevens worden eveneens verwerkt als u onze online aanbiedingen raadpleegt op sociale
media, waarop deze informatie over gegevensbescherming eveneens van toepassing is.
1. Gegevensbeheerder
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de
Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:
Rova-Art Vandoren Ronny
Zapstraat 33
3730 Hoeselt
België
2. Contactgegevens verantwoordelijke gegevensbescherming
Onze DPO is bereikbaar via e-mail info@rova-art.be of via de post op bovenvermeld adres.
3. Gegevensverwerking op onze website
3.1. Toegangsgegevens en hosting
Telkens wanneer u naar onze website surft, verzamelen we de toegangsgegevens die uw
browser automatisch doorstuurt om onze website te kunnen bezoeken. De toegangsgegevens
omvatten meer bepaald:
• Uw IP-adres
• Naam van het gevraagde bestand
• Datum en tijdstip van de toegang
• Hoeveelheid verzonden gegevens
• Aanvragende provider
• Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem
• Online identificatoren (bijv. apparaatidentificatie, sessie-ID’s).
Deze toegangsgegevens worden uitsluitend verwerkt met het doel een storingsvrije werking
van onze site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. De toegangsgegevens worden voor
de hierboven beschreven doeleinden eveneens tijdelijk opgeslagen in interne logbestanden om
statistische informatie te genereren over het gebruik van onze website en om onze website
verder te ontwikkelen met oog op de gebruiksgewoonten van onze bezoekers (bijvoorbeeld
als het aandeel van mobiele apparaten die de site oproepen toeneemt).

In overeenstemming met Art. 6 (1)(1) punt. f van de GDPR dient dit ter bescherming van
onze algemene legitieme belangen bij de correcte presentatie van onze aanbiedingen in het
kader van de belangenafweging. Alle toegangsgegevens worden gewist binnen 14 dagen na
uw bezoek aan onze site.
3.2. Hosting door een externe provider
Alle gegevens die worden verzameld door het gebruik van deze website of de formulieren die
zijn voorzien in de webshop worden verwerkt op de servers van deze provider.
3.3. Registreren, adverteren aan bestaande klanten
U hebt de optie om zich te registreren voor onze loginzone om zo alle functies van onze
website te kunnen gebruiken. De gegevens die u moet verstrekken zijn gemarkeerd als
verplichte velden in ons registratieformulier. U kunt zich niet registreren zonder deze
gegevens te verstrekken. De wettelijke basis voor de verwerking is Art. 6 (1) punt b AVG; als
u als persoon geen partij bent in een overeenkomst, baseren we onze verwerking op Art. 6 (1)
punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang hier is het aangaan en onderhouden van
commerciële relaties. Onze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op deze
overeenkomst.
Als u zich online registreert, gebruiken we uw contactgegevens eveneens om u via e-mail
verder relevante informatie te bezorgen over onze producten en diensten (“adverteren aan
bestaande klanten”). Specifiek kan dit gaan om onze nieuwsbrief en andere nieuwsberichten,
promoties en aanbiedingen, onze klantenfeedback en andere vragen., waarbij
gegevensverwerking voor gerechtvaardigde belangen is toegestaan op voorwaarde dat het
gaat om de opslag en het verder gebruik van gegevens voor promotionele doeleinden.
U kunt op ieder gewenst ogenblik bezwaar indienen tegen het promotionele gebruik van uw
gegevens door de betreffende link in de e-mail te gebruiken of uw bezwaar in te dienen via
info@rova-art.be of via de post naar voornoemd adres, zonder dat daar enige kosten aan
verbonden zijn, behalve de basiskosten voor verzending.
We gebruiken commercieel beschikbare technologieën in onze nieuwsbrieven om de
interacties met de nieuwsbrieven te meten (bijv. geopende e-mail, aangeklikte links). Deze
worden niet toegewezen aan de ontvangers. Deze gegevens worden enkel opgeslagen in
gepseudonimiseerde, ongepersonaliseerde vorm voor algemene statistische analyse, evenals
voor de optimalisering en verdere ontwikkeling van onze content en communicatie met
klanten. Dit kan gebeuren op twee manieren. We gebruiken kleine afbeeldingen die ingesloten
zijn bij nieuwsbrieven (zogenoemde pixels) en die een verbinding met de afbeeldingsserver
tot stand brengen wanneer de e-mails worden geopend. Daarnaast gebruiken we links die
registreren wanneer ze worden aangeklikt en die de gebruiker doorverwijzen naar de
gewenste pagina’s. Verder controleren we of onze nieuwsbrieven daadwerkelijk worden
geleverd. Als u niet wil dat dit gebruiksgedrag wordt geanalyseerd, kunt u zich uitschrijven
van de nieuwsbrief. U kunt ons vragen om het openen van onze e-mails niet meer te traceren
door de standaard uitvoer van afbeeldingen of HTML-content in uw e-mailprogramma te
deactiveren.
3.4. Bestellingen
3.4.1. Bestelproces

Tijdens het bestelproces verzamelen we de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een
contract:
• Aanspreking
• Bedrijf
• Voornaam en familienaam
• Geboortedatum (enkel voor individuele ondernemers)
• E-mailadres
• Wachtwoord
• Factuur- en verzendadres.
Optionele informatie, zoals telefoon- en faxnummer worden verzameld indien mogelijk, zodat
we bij vragen ook langs die weg contact met u kunnen opnemen. De wettelijke basis voor de
verwerking is Art. 6 (1) punt b AVG; als u als persoon geen partij bent in een overeenkomst,
baseren we onze verwerking op Art. 6 (1) punt f van het AVG. Ons gerechtvaardigd belang
hier is het aangaan en onderhouden van commerciële relaties.
3.4.2. Kredietcontrole
Er worden geen kredietgegevens verkregen van klanten—zowel bestaande als nieuwe—die
vooraf betalen. Als u dit wenst, voeren we, als u uw eerste of volgende bestelling plaatst in
onze webshop of een alternatieve vorm van bestellen gebruikt—zoals betalen op rekening—
een kredietcontrole uit om na te gaan of de betreffende betalingsoptie beschikbaar is na
bevestiging van uw bestelling
Daarnaast worden kredietcontroles uitgevoerd als onderdeel van lopende zakelijke relaties,
onder meer bij wijzigingen in de bedrijfsvorm, het optreden van herhaalde betalingsincidenten
- zoals wanbetaling - of afspraken over kredietlimieten. De wettelijke basis hiervoor zijn onze
legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Ons legitieme
belang is het risico van wanbetaling tot een minimum te beperken en u een geschikte
betalingsmethode aan te bieden.
3.5. Contact
U kunt kiezen uit verschillende opties om met ons contact op te nemen. Deze omvatten het
contactformulier, ons algemeen telefoonnummer voor klanten en ons e-mailadres voor
klanten. Als algemene regel verwerken we uw gegevens op grond van Art. 6 (1) punt f AVG.
Ons gerechtvaardigd belang is de effectieve verwerking van de vragen die aan ons gericht zijn
en, indien van toepassing, het aangaan en onderhouden van commerciële relaties. Als het
contact bedoeld is om een overeenkomst te sluiten of als het contact deel is van een
overeenkomst waarvan u partij bent, is de wettelijke basis voor de verwerking van
persoonsgegevens Art. 6 (1) punt b AVG. De gegevens die worden verzameld als het
contactformulier wordt gebruikt, worden automatisch gewist na de volledige verwerking van
uw vraag, tenzij we uw vraag nog nodig hebben voor het vervullen van contractuele of
wettelijke verplichtingen (zie “Bewaringstermijn”).
3.6. Reclame per post en uw recht op bezwaar
We bewaren bovendien uw voornaam en familienaam evenals uw fysiek adres voor onze
eigen reclamedoeleinden, zoals het verzenden van interessante aanbiedingen en informatie

over onze producten via de post. Dit dient ter bescherming van ons gerechtvaardigd belang
om te adverteren naar onze klanten, dat overheerst bij het afwegen van de belangen
overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG.
Reclame wordt voor onze rekening verstuurd door een externe provider aan wie we uw
gegevens hebben verstrekt met het oog op de verwerking voor dit doel.
U kunt op elk gewenst ogenblik bezwaar indienen tegen het bewaren en gebruiken van uw
gegevens voor dit doel door een bericht te sturen via een van onderstaande contactopties.
3.7. Raffles
Je hebt de mogelijkheid om deel te nemen aan onze loterijen.
In het kader van prijsvragen gebruiken we uw gegevens om de loterij uit te voeren en u op de
hoogte te stellen van de prijs. Gedetailleerde informatie is, indien van toepassing, te vinden in
de deelnamevoorwaarden van de desbetreffende loterij. De rechtsgrondslag voor de
verwerking is het loterijcontract in overeenstemming met art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Elke
gegevensverwerking voor andere of verdere doeleinden, in het bijzonder voor reclame, vindt
alleen plaats op basis van uw toestemming conform Art. 6 (1) a AVG.
We baseren het versturen van het aanbod om deel te nemen aan de loterij op jouw
toestemming conform Art. 6 (1) lit. a AVG, als je die aan ons hebt gegeven, en anders op Art.
6 (1) lit. f AVG in combinatie met Sectie 7 (3) UWG, gebaseerd op ons legitieme belang bij
het aanbieden van verlotingen en het versterken van onze klantenbinding.
U kunt op elk gewenst moment bezwaar maken tegen het verzenden van een aanbod tot
deelname aan loterijen en tegen het promotionele gebruik van uw gegevens door middel van
een overeenkomstige link in de e-mails of door de bovengenoemde contactgegevens te
vermelden (bijv. per e-mail of brief) of het aanbod herroepen met werking voor de toekomst
zonder dat dit u andere kosten oplevert dan de verzendingskosten volgens de basistarieven.
4. Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die automatisch worden opgeslagen in de browser op uw
computer met een tekenstring die specifiek is voor uw computer. We gebruiken enkel cookies
die strikt noodzakelijk zijn voor de werking van onze website om de door u gewenste diensten
te leveren. Deze cookies worden ingesteld zonder uw toestemming te vragen overeenkomstig
Art. 25 (2)(2) TTDSG (Duitse wet inzake gegevensbescherming voor telecom en telemedia).
De verdere verwerking van gegevens die via cookies worden verkregen, is gebaseerd op ons
gerechtvaardigd belang overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG. Ons gerechtvaardigd belang is
hier de mogelijkheid om de door u gewenste dienst te kunnen leveren.
De volgende cookies worden ingesteld:
Naam
cookie Functie Domein Bewaringstermijn

sid
Deze cookies bewaren informatie over
het feit of de huidige gebruiker is
aangemeld en maken het mogelijk om
specifieke gebruikersgegevens op te
halen, zoals bestelhistoriek.

https://rova-
art.printwear.promo Sessie

sid_key Deze cookie bewaart de sessie- ID van
de huidige gebruiker.

https://rova-
art.printwear.promo Sessie

language Deze cookie bewaart de informatie over
welke taal moet worden gebruikt.

https://rova-
art.printwear.promo Sessie

5. Google Maps
Onze website maakt gebruik van de kaartservice Google Maps, die aan personen in de
Europese Economische Ruimte en Zwitserland wordt aangeboden door Google Ireland
Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland en alle andere personen door
Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, (hierna gezamenlijk
“Google”). Om de kaarten van Google die we in uw webbrowser gebruiken te integreren en
weer te geven, moet uw webbrowser verbinding maken met een Google-server als u naar onze
website surft. Deze server kan zich in de VS bevinden.
Door de integratie van dit kaartmateriaal krijgt Google informatie dat een pagina op onze
website geopend werd vanaf het IP-adres van uw apparaat. Als u de Google-kaartservice
opent op onze website terwijl u aangemeld bent met uw Google-profiel, kan Google deze
gebeurtenis ook koppelen aan uw Google-profiel. Als u niet gekoppeld wil worden aan uw
Google-profiel, moet u zich afmelden uit Google voordat u surft naar onze contactpagina.
Google bewaart uw gegevens en gebruikt deze met het oog op advertenties, marktonderzoek
en gepersonaliseerde weergave van Google Maps. U vindt meer informatie in de Privacy
Policy van Google en de Additional Terms of Service van Google Maps.
We gebruiken de zogenoemde “2-click solution” voor de integratie van Google Maps. Dit
betekent dat als u surft naar een site die Google Maps integreert, er eerst geen
persoonsgegevens worden verstrekt aan Google. Gegevens worden pas verstrekt aan Google
als u de geïntegreerde kaart inschakelt.
6. Matomo
We gebruiken de open-source webanalyticssoftware Matomo op onze website voor de
statistische analyse van de bezoekerstoegang. Matomo draait op onze servers en er worden
geen gegevens verstrekt aan derden (bijv. Matomo). Het IP-adres dat wordt verwerkt voor het

registreren van uw bezoek wordt meteen geanonimiseerd (de laatste twee bytes van uw IP-
adres worden geanonimiseerd). Enkel het geanonimiseerde IP-adres wordt gebruikt voor de

verwerking en registratie van uw bezoek. De volgende gegevens kunnen worden bewaard in
het bezoekerslogboek, samen met een gepseudonimiseerd bezoekers-ID (een vingerafdruk
van een apparaat):
• Geanonimiseerd IP-adres
• Opgehaalde pagina’s (datum, tijdstip, URL, titel, tijd gespendeerd op de pagina)
• Gedownloade bestanden
• Geklikte links naar andere websites
• Besturingssysteem
• Type, versie en taal van de browser
• Type, merk, model en resolutie van het apparaat
• Geschatte locatie (gebaseerd op geanonimiseerd IP-adres)
• URL-verwijzing (voordien bezochte pagina)

Bezoekerslogbestanden worden automatisch verwijderd na zeven dagen. Dagelijkse rapporten
worden verwijderd na 24 maanden. U kunt de betreffende instelling in uw browser (Do Not
Track) inschakelen om te voorkomen dat uw bezoek getraceerd wordt (zie de verklaring in het
vorige hoofdstuk) of de volgende opt-outknop gebruiken. Hierdoor wordt een
deactiveringscookie gecreëerd, zodat het Matomo-script niet meer wordt uitgevoerd. Als er
geen opt-outknop wordt weergegeven, wordt deze mogelijk geblokkeerd door een adblocker
of een gelijkaardige technologie in uw browser—als dit het geval is, moet u uw
browserinstellingen controleren.
U kunt ervoor kiezen om te voorkomen dat deze website de acties die u uitvoert kan analyseren. Hierdoor wordt
uw privacy beschermd, maar wordt ook voorkomen dat de beheerder van de website van uw acties kan leren en
een betere ervaring voor u en andere gebruikers kan creëren.
U bent momenteel aangemeld. Schakel dit vakje uit om u af te melden.
7. Online aanwezigheid op sociale media
We zijn online aanwezig op sociale netwerken om te communiceren met klanten en andere
partijen, evenals om informatie te verstrekken over onze producten en diensten. In regel
worden gebruikersgegevens verwerkt voor marktonderzoeks- en reclamedoeleinden. Hiermee
kunnen gebruikersprofielen worden gecreëerd op basis van gebruikersvoorkeuren. Hiervoor
worden cookies en andere identificatoren gebruikt die zijn opgeslagen op de computers van
gebruikers. Deze gebruikersprofielen worden dan gebruikt om advertenties te plaatsen op
zowel sociale netwerken als op websites van derden. Als deel van onze online aanwezigheid
kunnen we kiezen om toegang te krijgen tot informatie die wordt verstrekt door de sociale
netwerken, zoals statistieken over het gebruik van onze online aanwezigheid. Deze
statistieken worden gecombineerd en kunnen meer bepaald demografische gegevens bevatten
(bijv. leeftijd, geslacht, godsdienst, land), evenals gegevens over de interactie met onze online
aanwezigheid (bijv. likes, inschrijvingen, delen, weergave van foto’s en video’s) en de
berichten en content die via deze kanalen verspreid worden. Dit kan ons ook informatie geven
over de voorkeuren van gebruikers en welke content en onderwerpen relevant zijn voor hen.
We kunnen deze informatie ook gebruiken om het design, onze activiteiten en content aan te
passen aan de betreffende online aanwezigheid en te optimaliseren voor ons publiek. Details
over en links naar de gegevens van sociale netwerken waar we toegang toe hebben als
verwerker van online aanwezigheid vindt u in onderstaande lijst. Het verzamelen en
gebruiken van deze statistieken is doorgaans het voorwerp van gedeelde
verantwoordelijkheid. Voor zover van toepassing wordt de betreffende overeenkomst
hieronder vermeld. De wettelijke grondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1)(1) punt
f AVG voortkomend uit ons gerechtvaardigd belang voor het effectief informeren en
communiceren met gebruikers. Voor de wettelijke grondslag van de gegevensverwerking door

sociale netwerken op hun eigen verantwoordelijkheid verwijzen we naar de privacy-
informatie van elk betreffend sociaal netwerk. Meer informatie over de betreffende

gegevensverwerking en de mogelijkheden tot bezwaar vindt u via onderstaande links. De
efficiëntste manier om vragen inzake gegevensverwerking te behandelen, is om deze te
richten aan de betreffende provider van het sociale netwerk, omdat enkel deze providers
toegang hebben tot de gegevens en meteen de nodige acties kunnen nemen.
Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)
- Privacy policy
- Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens

- Informatie over Page Insights Data en contactopties bij vragen over
gegevensbescherming
- Opt-out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads and
http://www.youronlinechoices.com
Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland)
- Privacy policy
- Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens
- Informatie over Page Insights Data en contactopties bij vragen over
gegevensbescherming
- Opt-out: https://www.facebook.com/help/instagram/2885653514995517
LinkedIn(LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ierland)
- Privacy policy
- Overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens
- Informatie over Page Insights Data en contactopties bij vragen over
gegevensbescherming
Xing / Kununu (New Work SE, Dammtorstr. 30, Hamburg 20354, Duitsland)
- Privacybeleid en opt-out
8. Sollicitaties
We geven u de mogelijkheid om te solliciteren voor openstaande betrekkingen, bijvoorbeeld
via het e-mailadres info@Rova-artbe. Het verzamelen van deze gegevens heeft tot doel
kandidaten te selecteren voor een mogelijke arbeidsrelatie. We verzamelen meer bepaald de
volgende gegevens met het oog op het ontvangen en verwerken van uw kandidatuur:
voornaam en familienaam, e-mailadres, sollicitatiedocumenten (zoals referenties, curriculum
vitae), vroegste startdatum voor de job en loonverwachtingen. De wettelijke grondslag voor
het verwerken van uw sollicitatiedocumenten is Art. 6 (1)(1) punt b en Art. 88 (1) AVG in
combinatie met Art. 26 (1)(1) BDSG (Duitse federale wet inzake gegevensbescherming). Als
u wordt aangeworven, worden uw sollicitatiedocumenten in uw personeelsdossier opgeslagen.
Dit is documentatie die u ons hebt verstrekt in de loop van het aanwervingsproces en de
documentatie die we hebben voorbereid tijdens het aanwervingsproces (bijv. aantekeningen
bij de aanwervingsprocedure). Als u wordt aangeworven, wordt u afzonderlijk in het
arbeidscontract opnieuw geïnformeerd over het verwerken van uw gegevens. Als we uw
kandidatuur aanvaarden en u een arbeidsrelatie aangaat, bewaren we uw
aanwervingsgegevens zolang dit nodig is voor de arbeidsrelatie en voor zover de wettelijke
regels de verplichting van het bewaren van de gegevens rechtvaardigen.
9. Vrijgeven van gegevens
De gegevens die we verzamelen, worden enkel vrijgegeven als:
• U uitdrukkelijk uw toestemming hiervoor hebt gegeven overeenkomstig Art. 6 (1)
punt a AVG.
• Vrijgave noodzakelijk is voor de beoordeling, uitoefening of verdediging van
wettelijke claims overeenkomstig Art. 6 (1) punt f AVG en er geen reden is om aan te
nemen dat u een groter te verdedigen belang hebt om uw gegevens niet vrij te geven.
• We wettelijk verplicht zijn om de gegevens vrij te geven overeenkomstig Art. 6 (1)
punt c AVG.

• Vrijgave wettelijk is toegestaan en nodig is overeenkomstig Art. 6 (1) punt b AVG
voor de verwerking van contractuele verbintenissen met u of voor de implementatie
van precontractuele handelingen die plaats hebben op uw vraag.
Een deel van de gegevensverwerking kan worden uitgevoerd door onze dienstverleners. Naast
de dienstverleners die reeds vermeld zijn in deze privacyverklaring, heeft dit ook betrekking
op IT-dienstverleners die onze systemen onderhouden en consultingbedrijven. Dienstverleners
zijn ofwel gebonden door onze instructies in het kader van de uitbestede verwerking of
hebben andere afspraken met ons gemaakt met betrekking tot gegevensbescherming;
bijvoorbeeld omdat we gegevens verwerken als gezamenlijke
verwerkingsverantwoordelijken. We werken ook met partners die gebonden zijn door
beroepsgeheim, zoals fiscaal adviseurs, juristen en andere dienstverleners.
10. Bewaringstermijn
In principe bewaren we persoonsgegevens enkel zolang dit nodig is om te voldoen aan de
doelstellingen waarvoor we de gegevens verwerken. Daarna verwijderen we de gegevens
meteen, tenzij we de gegevens nog nodig hebben tot de verjaringstermijn is verstreken voor
bewijsvoering inzake burgerrechtelijke zaken of wettelijke bewaringstermijnen. Contractuele
gegevens moeten bewaard worden gedurende drie jaar na afloop van het jaar waarin onze
commerciële relatie met u afloopt. Het vroegste punt waarop aanspraken verjaren
overeenkomstig de verjaringstermijn is dit tijdstip. Ook daarna kan het zijn dat we sommige
gegevens over u moeten bewaren om boekhoudkundige redenen. We zijn verplicht dit te doen
vanwege wettelijke documentatievereisten, meer bepaald uit hoofde van de Duitse handelswet
en fiscale wetgeving. De daarin bepaalde bewaringstermijn voor documenten varieert van
twee tot tien jaar.
11. Uw rechten
Als betrokkene hebt u de volgende rechten:
• Recht tot intrekking van uw toestemming
• Recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (Art.
21 AVG)
• Recht om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt
(Art. 15 AVG)
• Recht tot rectificatie van uw incorrect opgeslagen persoonsgegevens (Art. 16 AVG)
• Recht tot schrapping van uw persoonsgegevens (Art. 17 AVG)
• Recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (Art. 18 AVG)
• Recht tot overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens (Art. 20 AVG)
• Recht tot indiening van een klacht bij een toezichthoudende instantie (Art. 77 AVG).
Om de hier vermelde rechten uit te oefenen, kunt u op ieder ogenblik de hierboven genoemde
contactgegevens gebruiken. Voor zover aan de betreffende wettelijke verplichtingen is
voldaan, zullen we voldoen aan uw gegevensbeschermingsvraag. Uw vragen met betrekking
tot de uitoefening van privacyrechten en onze antwoorden daarop worden voor
documentatiedoeleinden bewaard gedurende een periode van maximaal drie jaar en, in
individuele gevallen, langer als dit nodig is voor het uitoefenen, uitvoeren of verdedigen van
wettelijke rechten. De wettelijke grondslag is Art. 6 (1) punt f AVG, gebaseerd op ons belang
om ons te verdedigen in enige burgerrechtelijke zaak overeenkomstig Art. 82 AVG, boetes te

vermijden overeenkomstig Art. 83 AVG en onze boekhoudkundige plichten te vervullen
overeenkomstig Art. 5 (2) AVG.
Tot slot hebt u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit inzake
gegevensbescherming die verantwoordelijk is voor ons. U kunt dit recht uitoefenen door
contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u woont, verblijft
of werkt of de plaats van de vermeende inbreuk. In Hoeselt Zapstraat 33 hoofdzetel Rova-art
Vandoren Ronny.
U hebt het recht om op enig ogenblik uw toestemming in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat
we vanaf dat ogenblik niet verder doorgaan met de gegevensverwerking op basis van deze
toestemming. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de wettelijkheid van
de verwerking op basis van de toestemming die werd gegeven tot het ogenblik van intrekking.
Voor zover we uw gegevens verwerken op basis van gerechtvaardigd belang, hebt u op elk
ogenblik het recht bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die
verband houden met uw specifieke situatie. Als u bezwaar hebt tegen de gegevensverwerking
met het oog op direct advertising, hebt u het algemene recht om bezwaar in te dienen zonder
opgaaf van reden. Als u uw recht op bezwaar of intrekking wilt uitoefenen, is het voldoende
om een informeel bericht te sturen naar de hierboven vermelde contactgegevens.